thegioiremviet.com Rèm c?a - Rèm c?a cao c?p - May rèm ??p -Thegioiremviet

thegioiremviet.com
Title: Rèm c?a - Rèm c?a cao c?p - May rèm ??p -Thegioiremviet
Keywords: Rèm c?a cao c?p, chuyên cung c?p thi c?ng các lo?i rèm c?a ??p, màn c?a ??p cho gia ?ình, bi?t th?, khách s?n, v?n phòng và may rèm c?a s? v?i giá r? nh?t.
Description: Rèm c?a cao c?p, chuyên cung c?p thi c?ng các lo?i rèm c?a ??p, màn c?a ??p cho gia ?ình, bi?t th?, khách s?n, v?n phòng và may rèm c?a s? v?i giá r? nh?t.
thegioiremviet.com is ranked 4040052 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $4,701. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. thegioiremviet.com has 43% seo score.

thegioiremviet.com Information

Website / Domain: thegioiremviet.com
Website IP Address: 120.72.98.55
Domain DNS Server: ns1.dotvndns.vn,ns2.dotvndns.vn,nsbak.dotvndns.com

thegioiremviet.com Rank

Alexa Rank: 4040052
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

thegioiremviet.com Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $4,701
Daily Revenue: $12
Monthly Revenue $386
Yearly Revenue: $4,701
Daily Unique Visitors 1,185
Monthly Unique Visitors: 35,550
Yearly Unique Visitors: 432,525

thegioiremviet.com WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Thu, 04 Aug 2016 00:26:50 GMT
Server Apache/2

thegioiremviet.com Keywords accounting

Keyword Count Percentage
Rèm c?a cao c?p 4 0.86%
chuyên cung c?p thi c?ng các lo?i rèm c?a ??p 0 0.00%
màn c?a ??p cho gia ?ình 0 0.00%
bi?t th? 0 0.00%
khách s?n 0 0.00%
v?n phòng và may rèm c?a s? v?i giá r? nh?t. 0 0.00%

thegioiremviet.com Traffic Sources Chart

thegioiremviet.com Similar Website

Domain Site Title

thegioiremviet.com Alexa Rank History Chart

thegioiremviet.com aleax

thegioiremviet.com Html To Plain Text

Rèm c?a - Rèm c?a cao c?p - May rèm ??p -Thegioiremviet Menu + Trang ch? Báo giá T? v?n khách hàng D? án th?c hi?n Liên h? Màn c?a cao c?p Click xem danh m?c + Rèm c?a ??p Rèm V?i Rèm Lá D?c Rèm Tre Trúc Màn Ngoài Tr?i Rèm X?p L?p (Roman) Màn Cu?n Ph?ng H?i Tr??ng Rèm Hàn Qu?c Rèm C?a T? ??ng Rèm Sáo Nh?m Màn B?nh Vi?n Ph? Ki?n Rèm Rèm Phòng T?m Rèm Sáo G? Giàn Ph?i Th?ng Minh RèM C?A Rèm v?i ??p, rèm v?i hoa v?n cao c?p. - RCC889 Rèm v?i cao c?p phong cách Chau ?u - RCC686 Rèm v?i ch?ng n?ng màu xanh t? nhiên - RV998 Màn c?a ch?ng n?ng hoa v?n xanh cao c?p - MCX219 Màn c?a s? c?n sáng ch?ng n?ng in hoa l?ng m?n. - MCH546 Màn c?a ch?ng n?ng nóng c?n sáng tuy?t ??i - MCN 213 Rèm v?i 2 l?p ch?ng n?ng c?n sáng ??p r?. - CND202 Rèm c?a phòng khách c?n sáng ch?ng nóng - PK379 Rèm c?a cách nhi?t, c?n nhi?t tuy?t ??i. - VT120 Rèm v?i cách nhi?t, c?n sáng ??p r? t?i TP.HCM - RV-03BO Rèm c?a ch?ng nóng, cách nhi?t, c?n sáng TP.HCM - 02-DG Rèm c?a ch?ng n?ng phòng khách ??p r? - VT-01 Rèm c?a ??p cao c?p - AC45 Rèm c?a phòng bé gái 114 - 1 Màn c?a hoa v?n - 010-1 Rèm c?a t? lau ?? ???c coi tr?ng trong thi?t k? c?a t?ng kh?ng gian s?ng, ngoài tác d?ng ?i?u ch?nh c?n n?ng, c?n sáng, rèm còn mang l?i cho ng?i nhà s? l?ng m?n và sang tr?ng. Kh?ng nh?ng th? ngày nay rèm c?a ??p còn là ?i?m nh?n làm n?i b?t kh?ng gian trong ng?i nhà c?a b?n, nó có tác d?ng cách am, che ?i khuy?t ?i?m c?a ng?i nhà, c?n tia c?c tím, c?n ?i cái n?ng nóng c?a mùa hè, ?em l?i s? ?m áp cho mùa ??ng và th?m chí nó còn t?o ra m?t b?c ng?n ?? mang ??n v? ??p th?m m? cho c?n phòng. Rèm c?a ??p Rèm V?i Rèm Lá D?c Rèm X?p L?p (Roman) Rèm Hàn Qu?c Rèm Sáo G? Có th? nói vi?c l?p ??t rèm là c?ng ?o?n cu?i cùng trong n?i th?t c?a c?n nhà, rèm c?a giúp cho ng??i s? d?ng c?m nh?n ???c toàn v?n kh?ng gian n?i th?t v? giá tr? v?t ch?t và tinh th?n. Và rèm c?a c?ng là m?t y?u t? quan tr?ng ?? t?o nét h?p d?n cho c?n nhà c?a b?n. V?y b?n ?? bi?t ch?n mua rèm c?a cao c?p, ??p, ch?t l??ng ? ?au ch?a? Rèm ??c l?(ore) Rèm n? hoàng Hi?n nay trên th? tr??ng xu?t hi?n r?t nhi?u các nhà phan ph?i, ??i ly chuyên cung c?p các m?t hàng rèm c?a t? nh?ng lo?i rèm v?i th?ng th??ng cho ??n nh?ng lo?i rèm c?a cao c?p. Ch?c h?n các b?n c?m th?y r?t hoang mang khi kh?ng bi?t nên ch?n l?a c?ng ty nào ?? ch?n nh?ng m?u rèm c?a v?a ??p m?t, ch?t l??ng t?t mà giá thành r? ph?i kh?ng? Th? gi?i rèm Vi?t chính là n?i mà b?n có th? hoàn toàn tin t??ng. T?i ?ay chung t?i ?? làm hài lòng kh?ng bi?t bao nhiêu th? h? khách hàng t? nh?ng khách hàng yêu thích s? ??n gi?n cho ??n nh?ng v? khách thích s? tinh t?, t? m?. Rèm v?i ch?ng n?ng, cách nhi?t Rèm v?i x?p ly V?i s? ?a d?ng v? m?u m?, phong phú v? ch?ng lo?i th? gi?i rèm Vi?t chuyên cung c?p các lo?i rèm v?i, rèm x?p l?p roman, rèm v?n phòng, màn sáo g?, rèm tre trúc, rèm phòng t?m, màn b?nh vi?n… cho ??n các lo?i rèm cao c?p. N?m b?t ???c nhu c?u s? d?ng rèm c?a ngày càng t?ng c?a quy khách hàng, Th? gi?i rèm Vi?t kh?ng ng?ng nang cao m?u m? s?n ph?m c?ng nh? ch?t l??ng s?n ph?m b?ng vi?c nh?p các lo?i v?i t? ?ài Loan, B?, Hàn Qu?c, Anh…mang t?i s? an toàn khi s? d?ng s?n ph?m. Rèm roman x?p l?p Rèm cu?n ch?ng n?ng H?n th? n?a Th? gi?i rèm Vi?t là c?ng ty rèm c?a hàng ??u Vi?t Nam v?i g?n 10 n?m kinh nghi?m. Chuyên s?n xu?t, phan ph?i, thi c?ng l?p ??t các lo?i rèm c?a giá r?, uy tín ch?t l??ng v?i giá thành r? nh?t trên th? tr??ng rèm c?a hi?n nay. Các lo?i rèm cao c?p c?a Th? gi?i rèm Vi?t mang nhi?u phong cách t? c? ?i?n ??n l?ch l?m sang tr?ng. V?i ??i ng? nhan c?ng lành ngh?, nhi?t tình s? t? v?n giúp ?? khách hàng ch?n l?a ???c nh?ng m?u rèm c?a ?ng y nh?t. Th? gi?i rèm Vi?t m? r?ng th? tr??ng ph?c v? trên kh?p c? n??c nh?m ?áp ?ng nhu c?u trang trí n?i th?t c?a ng??i tiêu dùng. Ch? c?n các b?n có nhu c?u mua hay may rèm c?a, h?y g?i cho chúng t?i ?? ???c t? v?n và h? tr? l?p ??t mi?n phí ngay t?i nhà. Rèm sáo g? Rèm lá d?c v?n phòng ??n v?i Th? gi?i rèm Vi?t quy khách hàng kh?ng ch? ???c chiêm ng??ng nh?ng m?u màn c?a ??p, cao c?p mà còn nh?n ???c s? t? v?n v? ch?t li?u, m?u m? s?n ph?m cho ??n màu s?c rèm c?a sao cho phù h?p v?i ki?n trúc ng?i nhà, ?? quy khách có th? l?a ch?n ???c cho c?n nhà mình nh?ng m?u rèm phù h?p nh?t. Thegioiremviet.com chuyên thi?t k? thi c?ng các lo?i màn c?a cao c?p. V?i b? dày kinh nghi?m lau n?m chúng t?i mong mu?n ?em t?i cho quy khách hàng nh?ng kh?ng gian s?ng, kh?ng gian làm vi?c l?ng m?n và tho?i mái nh?t v?i rèm c?a cao c?p c?a chúng t?i. MàN C?A QU?N 1 MàN C?A QU?N 2 MàN C?A QU?N 3 MàN C?A QU?N 4 MàN C?A QU?N 5 MàN C?A QU?N 6 MàN C?A QU?N 7 MàN C?A QU?N 8 MàN C?A QU?N 9 MàN C?A QU?N 10 MàN C?A QU?N 11 MàN C?A QU?N 12 MàN C?A PHú NHU?N MàN C?A BìNH TH?NH MàN C?A T?N BìNH RèM C?A Gò V?P RèM C?A BìNH T?N RèM C?A T?N PHú RèM C?A TH? ??C RèM C?A BìNH CHáNH MàN C?A HóC M?N MàN C?A V?NG TàU MàN C?A BìNH D??NG MàN C?A SàI GòN RèM C?A H? CHí MINH T? v?n rèm c?a NH?NG ?I?U C?N BI?T V? RèM SáO NH?M T?i th? gi?i rèm Vi?t có r?t nhi?u lo?i rèm c?a ?? b?n l?a ch?n, trong ?ó có rèm sao nh?m ngang. Trong t?t c? các rèm c?a ?? l?a ch?n, rèm sáo nh?m có ???c s? l?a ch?n v? giá c? h?p ly nh?t. Và giá c? h?p ly trong m?i tr??ng h?p ch?c ch?n kh?ng ph?i là m?t ?i?u x?u ho?c nhàm chán trong tr??ng h?p này! CH?N RèM C?A PHù H?P CHO PHòNG C?A Bé Trong các gia ?ình hi?n ??i ngày nay, nhi?u ph? huynh quan tam nhi?u t?i s? t?ng tr??ng c?a tr? t? vi?c ?n u?ng, ng? ngh? t?i vi?c trang trí cho các c?n phòng c?a tr?. H? c? g?ng ?? l?a ch?n nh?ng ?? n?i th?t nào ?ó thích h?p cho c?n phòng trong ?ó vi?c l?a ch?n rèm c?a phòng bé c?ng là ph?n h? kh?ng th? b? qua 5 M?U RèM C?A PHòNG KHáCH TINH T?. Trong thi?t k? n?i th?t và ngh? thu?t ki?n trúc, rèm c?a ???c b? sung cho toàn b? thi?t k? ho?c t? ?i?m cho m?t kh?ng gian c? th? có s?n. Nh?ng h?n th? n?a, rèm c?a ???c l?p ??t ?? ng?n ch?n ánh sáng hay c?n nhi?t trong m?t s? tr??ng h?p nh? trong phòng ng? ho?c nh? khu v?c c?n s? riêng t?. RèM C?A ROMAN Và S? L?A CH?N T?I ?U. Rèm roman (Rèm x?p l?p) là m?t trong nh?ng lo?i rèm c?a mang phong cách sang tr?ng và ??i khi nó ph?n ánh ?úng giá tr? c?a n?i th?t trong c?n phòng. T?i Thegioiremviet, chúng t?i t? hào lu?n cung c?p cho b?n nh?ng m?u m? rèm roman v?i giá t?t nh?t cùng v?i h?n 2000 m?u v?i ?? b?n l?a ch?n. RèM C?A MANG S? ?M CúNG CHO PHòNG KHáCH. Phòng khách ???c coi là trung tam c?a ng?i nhà, n?i mà các thành viên trong gia ?ình th??ng ng?i v?i nhau, ?? xem ti vi, ?? th? gi?n... Chúng t?i mong mu?n s? giúp b?n b?ng cách cung c?p nh?ng lo?i rèm c?a t?t nh?t mang l?i s? ?m cúng nh?ng hoàn toàn phù h?p v?i m?i thi?t k? trong c?n phòng cho b?n. C?NG TY TNHH HOàNG Hà SàI GòN ??a ch?: S? 70 ???ng s? 1 c? xá Chu V?n An, Ph??ng 26, Qu?n Bình Th?nh, TP. HCM ?i?n Tho?i : (08) 35119363 | Fax : (08) 35119365 Hotline : 0946 698 673 | Email: hoangtiepsg@gmail.com Rèm c?a | Rèm c?a ??p | Rèm v?i | Rèm Cu?n | Rèm lá d?c | Rèm sáo nh?m | Rèm sáo g? | Màn c?a | Rèm tre trúc | Rèm B?nh Vi?n | Rèm t? ??ng | Ph?ng h?i tr??ng | Rèm x?p l?p | Th?m tr?i sàn B?n quy?n thu?c Thegioiremviet.com ? 2010 - 2016 | Http://thegioiremviet.com

thegioiremviet.com Whois

Registrar WHOIS Server: whois.pavietnam.vn
Registrar URL: http://www.pavietnam.vn
Registrar: P.A. Viet Nam Company Limited
Registrar IANA ID: 1649
Registrar Abuse Contact Email: abuse@pavietnam.vn
Registrar Abuse Contact Phone: +84-19009477
Registration Service Provided By: P.A VIET NAM COMPANY LIMITED
Domain Name: thegioiremviet.com
Updated Date: 2015-06-01
Creation Date: 2014-06-03 00:00:00
Expiration Date: 2016-06-03 00:00:00
Domain Status: clientTransferProhibited http://www.icann.org/epp#clientTransferProhibited
Registrant Name: Cong ty Co Phan Hoang Tiep
Registrant Organization: Cong ty Co Phan Hoang Tiep
Registrant Street: 209A Chu Van An, Phuong 26, quan Binh Thanh, TP HCM, Viet N
Registrant City: TP HCM
Registrant State/Province: TP HCM
Registrant Postal Code: 700000
Registrant Country: VN
Registrant Phone: +84.972333476
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax:+84.972333476
Registrant Email: hoangtiepsg@gmail.com
Admin Name: Cong ty Co Phan Hoang Tiep
Admin Organization: Cong ty Co Phan Hoang Tiep
Admin Street: 209A Chu Van An, Phuong 26, quan Binh Thanh, TP HCM, Viet N
Admin City: TP HCM
Admin State/Province: TP HCM
Admin Postal Code: 700000
Admin Country: VN
Admin Phone: +84.972333476
Admin Phone Ext:
Admin Fax:972333476
Admin Email: hoangtiepsg@gmail.com
Tech Name: Cong ty Co Phan Hoang Tiep
Tech Organization: Cong ty Co Phan Hoang Tiep
Tech Street: 209A Chu Van An, Phuong 26, quan Binh Thanh, TP HCM, Viet N
Tech City: TP HCM
Tech State/Province: TP HCM
Tech Postal Code: 700000
Tech Country: VN
Tech Phone: +84.972333476
Tech Phone Ext:
Tech Fax:972333476
Tech Email: hoangtiepsg@gmail.com
Name Server: NSBAK.DOTVNDNS.COM
Name Server: NS1.DOTVNDNS.VN
Name Server: NS2.DOTVNDNS.VN
DNSSEC:Unsigned
The data in this whois database is provided to you for information purposes
only, that is, to assist you in obtaining information about or related to a
domain name registration record. We make this information available "as is",
and do not guarantee its accuracy. By submitting a whois query, you agree
that you will use this data only for lawful purposes and that, under no
circumstances will you use this data to:
(1) enable high volume, automated, electronic processes that stress or load
this whois database system providing you this information; or
(2) allow, enable, or otherwise support the transmission of mass unsolicited,
commercial advertising or solicitations via direct mail, electronic mail, or
by telephone.
The compilation, repackaging, dissemination or other use of this data is
expressly prohibited without prior written consent from us. The Registrar of
record is P.A. Viet Nam Company Limited.
We reserve the right to modify these terms at any time.
By submitting this query, you agree to abide by these terms.
URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System:http://wdprs.internic.net/
Last update of WHOIS database: Mon May 16 05:54:49 GMT 201